PLM之家PLMHome

[Rich Client Dev] 【Teamcenter胖客户端开发】teamcenter添加视图和透视图<2>

2015-4-1 16:45:18 3589 0

[复制链接]
admin 发表于 2015-4-1 16:45:18 |阅读模式

admin 楼主

2015-4-1 16:45:18

请使用QQ关联注册PLM之家,学习更多关于内容,更多精彩原创视频供你学习!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
Teamcenter胖客户端开发】teamcenter添加视图和透视图<2>
  w& P8 I0 Q- N5 o' r1 Y5 Q% P
$ ]/ y5 v( D; T(1)添加View。- d- a3 p3 V  b1 B

. @2 q* I, U7 d0 N$ t2 l添加扩展点,创建包和类com.plmhome.plmhomeView.plmhomeView即可。  [. E* J( s* V4 S. s
# Y$ g+ Y6 O' G: @! X/ }, z
<extension
( d5 @4 C. l, ^1 w: c2 g         point="org.eclipse.ui.views">
0 f0 y8 ^/ `2 g: Z- a      <view
# r4 ^, x- v: c* o            name="Sample View"# C: e# R7 \& l
            icon="icons/sample.gif"% {( i- |; X( O& v3 J) l
            class="com.plmhome.plmhomeView.plmhomeView"  `% k: [6 N/ \* p6 u* w; m
            id="com.plmhome.plmhomeView.plmhomeView">1 G' z* V; {; D. k) L2 ]
      </view>; M5 ^1 b" `" Q$ o5 G% M# s
   </extension>
9 g/ s9 \* Z6 I9 h- S& l8 m2 J2 ?
  U/ ?2 M. q( v/ o# A; E/ r5 v# K; ?# D7 k. a, v

* [* {  c# |6 k9 ?(2)创建Application的perspective
; J) k9 G. G' G% Y5 A

% o" M; K/ c1 j. f- O<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
! b4 ]! J# s2 l<?eclipse version="3.4"?>
* C- h: ~" l. a) P0 `+ [# [<plUGin>! M/ ]) V) {5 V% e+ V' ^

; ~6 g, G4 U4 ?6 o* S% E <extension point="com.teamcenter.rac.aifrcp.application">: z# c; p; F8 f" F* i* p
        <aif_app_item
# K8 x1 x: S% O# ~, C! S        displayMode="Primary", B$ m5 C1 J/ Z9 M
        groupName="PLM之家TC工具包"3 M% K+ q# d# `1 N
        icon="icons/plmhometctoolkits_32.png"
7 e( z" Z  J! ?4 o- S6 v        id="com.plmhome.plmhomeapp"
% h% [% v1 O$ q* Z! f% o9 ]        name="PLM之家TC工具包". }% [0 |% n# Y0 X% f) t* G$ Y
        ordinality="200"
8 q  b6 K8 X! J1 k' K+ {1 q% `3 w% M        perspective_id="com.plmhome.perspective.perspective"
' q: m$ `2 _4 [; e4 n; Z' M        session="com.teamcenter.rac.kernel.TCSession"
6 i# d; g& C  @) o        tooltip="PLM之家TC工具包-Teamcenter管理员工具"/>$ h: y/ L5 u# B' }5 t; {0 P
</extension>: P3 Q6 e/ ^  m7 p5 _
, M% O  ^1 s8 [: G: J$ n' J
  <extension point="org.eclipse.ui.perspectives">, C0 S, E4 h2 j  J& p, \
                <perspective
8 Y1 P+ r# A/ l! ^4 \  O1 {                class="com.plmhome.perspective.perspective"
5 S; q* x& C6 R/ p# e6 D5 n                icon="icons/plmhometctoolkits_16.png"
, b. v1 c0 _' u9 B7 x: s$ ]/ S                id="com.plmhome.perspective.perspective"
9 _; A7 _" ^$ C& N                name="PLM之家TC工具包"/>7 \/ b( t' A0 S
</extension>
" r& q% Z0 \; o# _) o; O6 V' @" `# b/ }! I! t/ T- t

+ M% i4 a3 N& z    <extension3 x( W2 S3 V7 [$ W0 `: m1 y
         point="org.eclipse.ui.views">
" |& u4 v8 k8 v3 K2 B  Q      <view
9 l/ R8 u9 @& j            name="PLM之家TC工具视图"
. z; L: m% B" J# s            icon="icons/prew.gif"* o2 S" Z5 y6 h* W
            class="com.plmhome.plmhomeView.plmhomeView"9 A- j' ~, D: A+ T
            id="com.plmhome.plmhomeView.plmhomeView"/>6 i) y; O: i* L# u' [) b
   </extension>
7 ?2 [+ S" }: d; |% B
; j; t' _( C) A. a. l/ O' A<extension point="org.eclipse.core.expressions.definitions">
4 x! N  V$ w/ ]* r, c4 L; u                <definition id="com.mycom.customapp.inMainView">4 ^& F5 }- H0 c) U3 M* O* ], i
                        <or>
7 T. V1 Q0 ^& z$ ], h% e$ e) y                                <with variable="activePartId">) C# `9 t: I  W8 c/ G# ?  a5 I
                                <equals value="com.plmhome.plmhomeView.plmhomeView" /># v8 ^! k5 G  j3 Y* e5 r
                                </with>
6 I' I6 h; V- j' w; V% h0 {                                <with variable="arc_property.ACTIVE_APPLICATION">
7 X2 g+ D: y! l% J( L* B                                <equals value="com.plmhome.plmhomeapp" />& m4 a( o' f8 J
                                </with>: Q: l  e( P) a* b
                        </or>
: i1 ]7 b2 h" N1 {( B                </definition>
# T) W" T. D6 ^  ]- _/ Z                </extension>
# {* K7 b' J# X4 Y0 N  R, b6 z5 }7 W3 D8 n2 f
</plugin>
! z) i) Y9 W3 @# T, Q( [
2 F. I4 b, D, w  C- Q: ^2 H* e3 q) Z! T, f& v! G. B. @0 p

0 M* n5 L8 c0 h! H; f' Q
0 z8 x0 B7 o/ N; a+ f  d: ~$ E$ q4 ~/ s
上海点团信息科技有限公司,承接UG NX,CATIA,CREO,Solidworks 等CAx软件,Teamcenter,3D Experience等PLM软件,工业4.0数字化软件的实施\二次开发\培训相关业务,详情QQ 939801026 Tel 18301858168 网址 www.diantuankj.com/ doTeam.tech
回复

使用道具 举报

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

返回列表 本版积分规则

:
管理员
:
xduniverse@qq.com
:
点击这里给我发消息
:
http://www.plmhome.com
:
原西门子NX高级教务员,10多年NX培训,开发咨询,Teamcenter培训实施等

主题2399

帖子3651

积分69992

图文推荐

 • Tecnomatix 二次开发入门教程 4 设置图标

  Tecnomatix 二次开发入门教程 4 设置图标效果如

 • PLM之家NX插件V8.0.0.0发布,支持NX1847版

  PLM之家NX插件 ============================

 • 安装最后一步报错

  安装teamcenter12,使用网上的破解方法,但是到最

 • tecnomatix和teamcenter如何共用一个PLMLic

  tecnomatix和teamcenter如何共用一个PLMLicenseSe

 • 关闭

  站长推荐上一条 /1 下一条

 • 发布新帖

 • 在线客服

 • 微信

 • 客户端

 • 返回顶部